Ako Sauga koduleht

STATISTILISE JÄRELDAMISE MEETODID

Konspekt (53 lk) psühholoogia magistriõppele. Kasutatud Audentese Ülikoolis aastatel 2002-2004.

Teemad.
Ülevaade statistika põhialustest. Meetodid. Põhimõisted. Eksperiment. Vaatlus. Hindeskaalad. Statistilised keskmised (mood, mediaan, kvantiilid, aritmeetiline keskmine), variatsioonnäitarvud. z-väärtused. Jaotuse kuju iseloomustavad suurused (asümmeetriakordaja, ekstsess). Normaaljaotus. Nullhüpotees ja sisukas hüpotees. Keskväärtuse testimine suurte valimite korral. Olulisuse nivoo ja kahte liiki vead. Kahepoolne ja ühepoolne hüpotees. Kahe valimi võrdlemine. Sõltuvad ja sõltumatud valimid. Olulisuse tõenäosus. Väikesed valimid, t-test. Dispersioonide võrdlemine, F-test. Hii-ruut test ühe tunnuse ja kahe tunnuse korral. Märgitest. Ühe- ja mitmefaktoriline dispersioonanalüüs.