Ako Sauga koduleht

STATISTIKA KONSPEKT 104 lk, 5,7 MB. Viimati uuendatud 2004.

Peatükid:
1. Statistika aine ja meetod.
2. Statistiline vaatlus.
Statistiliste vaatluste liigitus. Hindeskaalad.
3. Kirjeldav statistika.
Statistilise kogumi keskmised. Variatsioonnäitarvud.
4. Tõenäosusteooria alused.
Katse ja sündmus. Tõenäosus. Kombinatoorika. Tehted tõenäosustega. Tõenäosuste puu. Keskväärtus ehk oodatav väärtus. Otsustamise puu.
5. Jaotusseadused.
Jaotusfunktsioon. Pidev juhuslik suurus. Jaotustihedus. Diskreetne ühtlane jaotus. Binoomjaotus. Poissoni jaotus. Eksponentsiaalne jaotus. Järjekorrateooria. Normaaljaotus. Vahemiku leidmine tõenäosuse järgi. Normaaljaotuse standardhälve. Kogumi keskväärtuse usalduspiirid. Kaheväärtuseline tunnus ja selle usalduspiirid. Väikesed valimid. t- jaotus. Valimi mahu planeerimine.
6. Nähtustevaheliste seoste uurimine.
Korrelatsiooni mõiste. Regressioonanalüüs. Seose tugevus. Korrelatsioonikordaja. Kovariatsioon. Dispersioonide liitmine. Lineaarse korrelatsioonikordaja puudused. Järjestikskaalas mõõdetavate tunnuste vaheline seos. Regressioonsirge parameetrite usalduspiirid. Prognoosi usalduspiirid. Mittelineaarne regressioon.
7. Aegread.
Aegrea mõiste. Moment- ja perioodrida. Aegridade keskmised tasemed. Juurdekasv ja kasvutempod. Aegridade silumine. Aegridade kompleksanalüüs. Prognoosimine.
8. Statistiliste hüpoteeside kontroll
Nullhüpotees ja sisukas hüpotees. Statistiline kriteerium. Keskväärtuse testimine suurte valimite korral. Olulisuse nivoo ja kahte liiki vead. Kahepoolne ja ühepoolne hüpotees. Väikesed valimid, t-test. Sõltuvad ja sõltumatud valimid. Olulisuse tõenäosus. Korrelatsiooni olulisuse hüpotees. Märgitest. Sagedustabelid ja χ2 - test.
9. Indeksid.
Indeksi mõiste. Alusindeks ja ahelindeks. Individuaalindeksid ja üldindeksid. Püsiva ja muutuva struktuuri indeksid. Makromajanduse indeksid. Börsiindeksid.

STATISTIKA PRAKTIKUM
Ülesannete lahendamiseks on ette valmistatud Exceli vihikud, mis sisaldavad näidisülesandeid ja harjutusi koos vastustega.
 
Fail Seletus Uuendatud
diagrammid.xlsDiagrammide koostamine ja liigitus. Näiteid ja ülesandeid. Mõeldud tööks koos vastava juhendmaterjaliga. 04. sept. 2003
diagrammid_juhend.pdfJuhendmaterjal Exceli faili diagrammid.xls juurde. Juhend on *.pdf formaadis2. veebr. 2002
Statistikafunktsioonid Excelis Mõningaid Exceli statistilisi funktsioone. Juhendmaterjal *.pdf formaadis. 22.sept. 2000
STA_kirjeldav.xls Kirjeldav statistika. Statistilised keskmised ja variatsioonnäitarvud.  Konspekt lk. 3-14. AVERAGE, MEDIAN, QUARTILE, PERCENTILE, MODE, SDTEVP 7. okt. 2005. 
STA_jaotused.xls Näiteid jaotusseaduste kohta. Binoomjaotus, Poissoni jaotus, eksponentsiaalne jaotus, normaaljaotus. Valimid ja keskväärtuse usalduspiirid.  Konspekt lk. 31-52. BINOMDIST, POISSON, EXPONDIST, NORMDIST, NORMINV, CONFIDENCE, TINV 01. jaan. 2005 
STA_korrel_regress.xls Korrelatsioon ja regressioon. Aegread. Indeksid. CORREL, SLOPE, INTERCEPT. Konspekt lk 53-78 ja 97-104 30 .okt. 2004.
STA_hypoteesid.xls Statistiliste hüpoteeside kontroll. Nullhüpotees ja sisukas hüpotees. z-test. Kahte liiki vead. Kahepoolne ja ühepoolne hüpotees. Sõltuvad ja sõltumatud valimid. t-test, märgitest, χ2 - test. Konspekt lk 79-96 16. jaan. 2006.
Lisamaterjal
ostj_kys.xls Näide ostjate küsitlemise kohta. Vastuste kodeerimine. Sagedustabelid. Usaldusvahemikud. χ2 testi kasutamine.  5. veebr. 1999
varud.xls Jaotusseaduste kasutamine varude juhtimisel. 31. okt. 2000
massteenindus.xlsNäide massteeninduse teooria (järjekorrateooria) rakendamise kohta: järjekorra pikkus postipakkide leti juures.13. veebr. 2002