Interaktiivsed demod ökonomeetrias

I ja II liiki viga hüpoteeside testimisel
Demos on võimalik valida, kas H0 kehtib (kogumite keskväärtused on võrdsed) või ei kehti. Seejärel võetakse mõlemast kogumist 1000 valimit ja kasutatakse kahepoolset sõltumatute valimite t-testi. Kuvatakse, mitmel korral andis test tulemuseks, et tuleb vastu võtta H0 ja mitmel korral H1. Lisaks kuvatakse I (või II) liiki vea esinemise osakaal.