Interaktiivsed demod ökonomeetrias

Kogumi keskväärtuse hinnangfunktsioonid
Kogumi keskväärtuse hindamiseks võib kasutada erinevaid hinnangfunktsioone. Näiteks valimi keskmine, valimi mediaan, valimi minimaalse ja maksimaalse elemendi aritmeetiline keskmine.
Simulatsioonis võetakse kogumist suur hulk juhuvalimeid. Iga valimi põhjal leitakse vastavalt valitud hinnangfunktsioonile kas valimi keskmine, mediaan või minimaalse ja maksimaalse elemendi aritmeetiline keskmine. Seejärel leitakse nende hinnangute keskmine, mis kuvatakse tabeli alumises osas. Kui hinnangute keskmine langeb tegeliku väärtusega kokku, siis võib seda hinnangfunktsiooni kasutada.