Interaktiivsed demod ökonomeetrias

Hinnangu efektiivsus
Hinnangu efektiivsus iseloomustab Üksikute valimite põhjal tehtud hinnangute hajumist. Simulatsioonis saab võrrelda kaht kogumi mediaani hinnangut, valimi mediaan ning valimi keskmine, ja võrrelda nende efektiivsust.