Interaktiivsed demod ökonomeetrias

Hinnangu mõjusus
Kogumi keskväärtuse hindamiseks moodustatakse valimid mahuga 5, 10, 100, 500 ja 1000. Nende valimite keskmised on joonisel märgitud punktidega, kriipsjoon näitab kogumi keskväärtust μ. On näha, et valimi mahu suurenemisel läheneb hinnang tegelikule väärtusele, st hinnang on mõjus.