Interaktiivsed demod ökonomeetrias

Hinnangu nihe
Hinnangu nihe on parameetri hinnangu keskväärtuse \( E [\hat {\beta} ]\) ja parameetri tegeliku väärtuse \( \beta \) vahe: $$E [\hat {\beta} ] - \beta.$$ Simulatsioonis on teada kogumi keskväärtus μ (parameetri tegelik väärtus). Hinnangu keskväärtuse leidmiseks võetakse palju valimeid ja leitakse tehtud hinnangute aritmeetiline keskmine. Seda võrreldakse tegeliku väärtusega ning leitakse nihe. Kasutades erinevaid hinnangfunktsioone, saab võrrelda nende nihet.