Interaktiivsed demod ökonomeetrias

Hüpoteesi testimine: olulisuse tõenäosuse p võrdlemine olulisuse nivooga α
Hüpoteeside statistilisel kontrollimisel saab otsustada, kumb hüpotees vastu võetakse, võrreldes olulisuse tõenäosust p olulisuse nivooga α.
Kui p > α, võetakse vastu nullhüpotees H0.
Kui p < α, võetakse vastu sisukas hüpotees H1.