Interaktiivsed demod ökonomeetrias

Kogumi keskväärtuse usalduspiirid
Kogumist, milles on 5000 arvu, võetakse 20 juhuvalimit. Iga juhuvalimi põhjal leitakse usalduspiirid \( \bar x \pm \Delta x\), mis on esitatud diagrammil (vertikaalsed kriipsud). Kuna antud juhul on kogumi keskväärtus teada (punane horisontaaljoon), saame uurida, kas see langeb ühe või teise valimiga määratud usalduspiiridesse. Katse kordamiseks võetakse uued valimid.