Interaktiivsed demod statistikas ja ökonomeetrias

Demod on CDF formaadis ja nende vaatamiseks on oma arvutisse vaja installeerida vabavara Wolfram CDF Player. Seejärel saab vastavale lingile klikkides kas avada CDF faili CDF pleieriga või salvestada oma arvutisse ja hiljem vaadata.

Creative Commonsi litsents
Demod on litsentseeritud Creative Commonsi Autorile viitamine + Jagamine samadel tingimustel 3.0 Eesti litsentsiga.


Aritmeetiline keskmine ja mediaan
Aritmeetiline keskmine, mediaan ja mood
Asümmeetria ja püstakus
Standardhälve
Tšebõšovi võrratus
Statistiline ja teoreetiline tõenäosus
Suurte arvude seadus
Binoomjaotus
Poissoni jaotus
Normaaljaotus ja tõenäosus
Juhuvalim ja kogumi keskväärtuse punkthinnang
Usaldusvahemiku usaldatavus
Kogumi keskväärtuse usalduspiirid
Kogumi keskväärtuse testimine
Hüpoteesi testimine: teststatistiku empiirilise väärtuse võrdlemine kriitilisega
Hüpoteesi testimine: olulisuse tõenäosuse p võrdlemine olulisuse nivooga α
I ja II liiki viga hüpoteeside testimisel
Lineaarne korrelatsioonikordaja ja hajumisdiagramm
Lineaarne korrelatsioonikordaja ja erind
Astakkorrelatsioon
Vähimruutude meetod
Determinatsioonikordaja
Regressioonmudeli parameetri statistilise olulisuse kontrollimine t-testiga
Lineaarne regressioonmudel ja erind
Kasvutempo
Hinnaindeksid
Teguriindeksid
Keskmise hinna muutuva struktuuri, püsiva struktuuri ja struktuurinihete indeks
Ökonomeetria
Hinnangute asümptootiline jaotus
Heteroskedastiivsuse näited
Heteroskedastiivsuse mõju
Autokorrelatsioon
1. ja 2. järku autokorrelatsioon
Durbin-Watsoni statistik
Regressiooni jääkliikmete autokorrelatsiooni mõju
Aegrea ARMA(1,1) mudel
Statsionaarne ja mittestatsionaarne AR protsess
ARMA(p,q) protsessi korrelogrammid
Statsionaarne protsess, ühikjuure protsess ja plahvatuslik protsess
Šoki mõju statsionaarse ja mittestatsionaarse AR protsessi korral