Interaktiivsed demod ökonomeetrias

Regressioonmudeli parameetri statistilise olulisuse kontrollimine t-testiga
Lineaarse regressioonmudeli y=b+ax+u parameetrite statistilise olulisuse testimisel kasutatakse t-testi. Demo abil on võimalik uurida, millest sõltub see, kas tuleb vastu võtta nullhüpotees H0 (parameeter ei ole statistiliselt oluline) või sisukas hüpotees H1 (parameeter on statistiliselt oluline).