Andmeanalüüsi komplekt Data Analysis
Diagrammi tegemine
STATISTIKA FUNKTSIOONE
FREQUENCY
MATEMAATIKA FUNKTSIOONE
MINVERSE
MUUD ARVUTUSED
Exceli kasutamine mitmesuguste statistiliste arvutuste tegemiseks. Videotes lahendatakse ülesandeid Statistika õpikust.
Kaalutud aritmeetilise keskmise leidmine. Õpikust ülesanne A.2.2.
Aritmeetilise keskmise, mediaani ja moodi leidmine intervallitud variatsioonrea korral. Õpikust ülesanne A.2.12.
Variatsioonamplituudi, standardhälbe, variatsioonikordaja ja kvartiilhälbe leidmine. Õpikust ülesanne A.3.13.