Aritmeetilise keskmise, mediaani ja moodi leidmine intervallitud variatsioonrea korral

Õpikust ülesanne A.2.12

Intervallitud variatsioonrea ehk sagedusklassidesse jaotatud väärtuste korral kasutatakse aritmeetilise keskmise leidmiseks kaalutud aritmeetilist keskmist. Mediaani leidmiseks kasutatakse interpolatsioonivalemit (õpikust valem (2.17)) ja moodi leidmiseks samuti spetsiaalset valemit (õpikust (2.19)).

Videos lahendatakse Excelis Statistika õpikust ülesanne A.2.12, kus tuleb leida Eestis registreeritud sõiduautode võimsuse aritmeetiline keskmine, mediaan ja mood. Andmed on võetud Maanteeameti veebilehelt seisuga 31.12.2015, kus autod on võimsuse järgi jagatud klassidesse. Lisaks koostatakse ka sagedustiheduse diagramm.

Ülesanne A.2.12 lahendamine, video