Statistika Excelis

Ako Sauga koduleht Sissejuhatus Andmeanalüüsi komplekt Data Analysis Funktsioon FREQUENCY Ülesanne A.2.2 Kaalutud aritmeetilise keskmise leidmine. Ülesanne A.2.12 Aritmeetilise keskmise, mediaani ja moodi leidmine intervallitud variatsioonrea korral. Ülesanne A.3.13 Variatsioonamplituudi, standardhälbe, variatsioonikordaja ja kvartiilhaarde leidmine.
Aritmeetilise keskmise, mediaani ja moodi leidmine intervallitud variatsioonrea korral

Õpikust ülesanne A.2.12

Intervallitud variatsioonrea ehk sagedusklassidesse jaotatud väärtuste korral kasutatakse aritmeetilise keskmise leidmiseks kaalutud aritmeetilist keskmist $$ \bar x = \frac{\sum _{i=1} ^n f_i x_i}{\sum _{i=1} ^n f_i},$$ kus \(x_i\) on i-nda klassi keskmine väärtus ja \(f_i\) sellesse klassi kuuluvate väärtuste arv (klassi sagedus).

Mediaani leidmiseks kasutatakse interpolatsioonivalemit (õpikust valem (2.17)) $$Me = L +\frac{d}{f_{m}} \cdot \left(\frac{n}{2} - F_{m-1}\right),$$ kus \(n=\sum f_i\) on kogumi maht, \(L\) mediaanklassi alumine piir, \(d\) mediaanklassi laius, \(f_m\) mediaanklassi sagedus ja \(F_{m-1}\) mediaanklassile eelneva klassi kumulatiivne sagedus.

Moodi leidmiseks intervallitud variatsioonrea korral kasutatakse samuti interpolatsioonivalemit (õpikust (2.19)) $$Mo = L + d \frac{\Delta_{1} }{\Delta_{1} +\Delta_{2} },$$ kus \(L\) on moodklassi alumine piir ja \(d\) moodklassi laius. \(\Delta_{1} = f_{m}- f_{m-1}\) ja \(\Delta_{2} = f_{m}- f_{m+1}\), kus \(f_{m}\) on moodklassi sagedus, \(f_{m-1}\) moodklassile eelneva klassi sagedus ja \(f_{m+1}\) moodklassile järgneva klassi sagedus.

Videos lahendatakse Excelis õpikust ülesanne A.2.12, kus tuleb leida Eestis registreeritud sõiduautode võimsuse aritmeetiline keskmine, mediaan ja mood. Andmed on võetud Maanteeameti veebilehelt seisuga 31.12.2015, kus autod on võimsuse järgi jagatud klassidesse. Lisaks koostatakse ka sagedustiheduse diagramm.

Ülesanne A.2.12 lahendamine, video