Vabalt kasutatav ökonomeetriapakett Gretl

Programmi kodulehekülg https://gretl.sourceforge.net

Diagrammi kujundamine

Diagrammi kujundamine on tihti vajalik siis, kui on soov Gretlis tehtud diagrmmi lisada analüüsi aruandesse. Kujundamiseks tuleb diagrammil hiire parempoolse klikiga avanevast hüpikmenüüst valida Edit. Avaneb aken gretl plot controls. Aknas saab valida vahekaarte

Kui peale muudatuste tegemist valida alt Apply, kuvatakse kohe muudetud diagramm.

Vahekaart Main
 • Title of plot - diagrammi pealkiri.
 • key position - legendi asukoht. Võimalikud valikud on
  • left top - üleval vasakul;
  • right top - üleval paremal;
  • left bottom - all vasakul;
  • right bottom - all paremal;
  • outside - väljaspool diagrammiala;
  • none - legend puudub.
 • Show full border - selle mittemärkimisel kuvatakse ainult teljed.
 • Show grid - võrgustiku kuvamine. Võimalikud valikud on
  • horizontal - horisontaalsed jooned;
  • vertical - vertikaalsed jooned;
  • both - nii horisontaalsed kui ka vertikaalsed jooned.
 • font - fondi, teksti suuruse ja stiili valik.
 • Set as default - kui märgitud, siis kõik uued diagrammid luuakse tehtud valikutega.
Vahekaardid X-axis, Y-axis
X-telje ja Y-telje vormindamine, ühesugused valikud
 • Title for axis - telje pealkiri;
 • auto axis range - miinimum ja maksimum valitakse automaatselt;
 • manual range - sisestada soovitavad miinimum ja maksimum;
 • linear scale - vaikimisi kasutatakse lineaarset skaalat,
 • logarithmic scale, base - saab valida logaritmilise skaala, mis põhineb naturaallogaritmil, kahendlogaritmil või kümnendlogaritmil.
Vahekaart Lines
Joonte lisamine ja vormindamine
 • legend - nimetus legendis;
 • type - tüüp, mis võib olla järgmine:
  • points - markerid, mille kuju saab valida valikust point;
  • lines - joon;
  • lines/points - joon koos markeritega;
  • impulses - vertikaalsed jooned, mis algavad x-teljel ja lõpevad vaatluspunkti asukohas;
  • dots - punktid;
  • steps - punktid on ühendatud nn astmeliste joontega;
  • boxes - kastid;
 • line width - joone paksus;
 • color - joone või markeri värv;
 • point - markeri kuju;
 • data scale - korrutab y-koordinaadid läbi valitud arvuga. Näiteks kui punkti y-koordinaadiks on 100, siis valiku data scale 2 korral on uueks y-koordinaadiks 200.
 • y axis - kas vasakpoolsel (left) või parempoolsel (right) vertikaalteljel. Vajalik, kui kaks vertikaaltelge.
 • formula - joone valem, kui tegemist pole vaatluspunktidega. Näites on andmestikul põhineva lineaarse regressioonjoone valem, mis on leitud automaatselt.
 • Add line - valemi järgi arvutatava joone (funktsiooni graafiku) lisamine. Korrutusmärgiks on * ja astendamine on **. Näited
  • 10+0.35*x
  • 100+5.3*x-0.12*x**2
  • sin(x)
  • sqrt(pi*x)
Vahekaart Labels
Teksti lisamine diagrammile
 • Add - teksti lisamine;
 • label 1 - tekst, mida diagrammile lisada;
 • position (X Y) - teksti asukoha koordinaadid, mida saab diagrammil näidata hiirega või kirjutada kasti;
 • justification - teksti joondamine.
Vahekaart Arrows
Noolte lisamine diagrammile
 • Add - noole lisamine;
 • from (X Y) - alguspunkti koordinaadid, mida saab diagrammil näidata hiirega või kirjutada kasti;
 • to (X Y) - lõpp-punkti koordinaadid, mida saab diagrammil näidata hiirega või kirjutada kasti;
 • arrow has head - kui märgitud, siis on nool. Kui märkimata, siis lõik ilma noole kujutiseta;
 • line is dotted - kasutatakse punktiirjoont.
Vahekaart Palette
Värvipaleti muutmine

Kasutatakse kuuest värvist koosnevat paletti. Värvi muutmiseks klikkida vastavat värvi kastil.