Vabalt kasutatav ökonomeetriapakett Gretl

Programmi kodulehekülg https://gretl.sourceforge.net

Menüü Variable: tunnustega tutvumine

Tunnustega tutvumiseks on valikud menüüs Variable.
 • Display values - väärtuste vaatamine;
 • Edit attributes - tunnuse atribuutide muutmine;
 • Set missing value code - puuduvate väärtuste koodi seadmine;
 • Summary statistics - kirjeldav statistika;
 • Normality test - normaaljaotuse sobivuse testimine;
 • Frequency distribution - sagedusjaotus;
 • Estimated density plot - jaotustiheduse funktsiooni hinnang tuumameetodil. Kasutatav suure arvu väärtuste korral.
 • Boxplot - karpdiagramm;
 • Normal Q-Q plot - kvantiil-kvantiil diagramm ehk tõenäosuspaber;
 • Gini coefficient - Gini kordaja;
 • Range-mean graph - muutumispiirkonna-keskmise graafik (kasutatakse aegridade korral).
Aegridade korral on veel järgmised valikud (pole kasutatavad ristandmete korral):
 • Time series plot - aegrea diagramm;
 • Unit root tests - ühikjuure testid;
 • Correlogram - korrelogramm;
 • Periodogram - periodogramm;
 • Filter - erinevad filtrid;
 • X-12 ARIMA analysis - sesoonne korrigeerimine X-12 ARIMA filtri abil;
 • TRAMO analysis - sesoonne korrigeerimine TRAMO mudeli abil;
 • Hurst exponent - fraktsionaalselt integreeritud aegrea Hursti parameeter.