Vabalt kasutatav ökonomeetriapakett Gretl

Programmi kodulehekülg https://gretl.sourceforge.net

Lineaarse mudeli parameetrite hindamine vähimruutude meetodil

Põhimenüüst
Model -> Ordinary Least Squares

Seejärel tuleb aknas "gretl: specify model" olemasolevate tunnuste komplektist valida sõltuv tunnus (Dependent variable) ja üks või mitu regressorit (Regressors).

Lisavalikud
NÄIDE
Andmefail greene9_1 "Manufacturing of transportation equipment". Otsime mudelit kujul $$valadd=\beta_0 + \beta _1 capital + \beta _2 labor + u.$$

Sõltuvaks tunnuseks on valadd (lisandväärtus, mln $), regressoriteks capital (kapital, mln $) ja labor (tööjõud, mln töötundi). Mudel sisaldab ka konstantset liiget.
Põhimenüüst Model -> Ordinary Least Squares. Avaneb mudeli spetsifitseerimise aken, kus tuleb määrata sõltuv tunnus (Dependent variable) ja regressorid. Konstant on valitud vaikimisi.
Genereeritakse mudeli hindamise aruanne, mille detailne kirjeldus on siin.