Vabalt kasutatav ökonomeetriapakett Gretl

Programmi kodulehekülg https://gretl.sourceforge.net

Paneelandmete import

Paneelandmete importimisel tabelarvutusest või tekstifailist võivad andmed olla esitatud kolmel erineval moel. Olgu meil N objekti ning iga objekti korral aegread pikkusega T.

Stacked time series - virnastatud aegread. Sellisel juhul on kõigepealt esimese objekti aegread (tabelis T rida), siis teise objekti aegread jne, s.t objektide aegread järgnevad üksteisele ja neid on N tükki.

Stacked cross-sections - virnastatud ristandmed. Sellisel juhul on kõigepealt kõigi N objekti andmed esimesel ajaperioodil, siis kõikide objektide andmed teisel ajaperioodil ja nii T plokki.

Index variables - kahest osast koosneva indeksi kasutamine. Siis pole oluline, mis järjestuses andmed on. Igal real peab olema objekti ID (näit firma) ja ajaperioodi ID (näit aasta), mis moodustavad vaatluse indeksi.

Balansseerimata paneelandmete korral peavad kõik virnad olema ühekõrgused, seega tuleb esimesel kahel juhul lisada tühjad read. Indeksi kasutamine on balansseerimata paneelandmete korral mugavam.

Paneelandmete importimisel peavad olema täidetud kõik andmete importimisel esinevad nõuded (vt jaotist Andmete import). Peale andmete importimist teavitatakse, et imporditud andmeid interpreteeritakse ristandmetena ning küsitakse, kas on soov anda neile aegrea või paneelandmete intepretatsioon.

Paneelandmete korral tuleb vastata "Yes" ja järgnevalt valida andmebaasi struktuuriks Panel. Käivitub andmestruktuuri nõustaja Data structure wizard.

Aknas Data structure wizard valida Panel ja Forward. Järgmises aknas Panel data organization valida sobiv paneelandmete struktuur. Kui tegemist on virnastatud andmetega, siis aknas Panel structure korrigeerida vajadusel objektide arvu (number of cross-sectional units) või ajaperioodide arvu. Nende korrutis on ridade koguarv. Indeksi kasutamisel määrata aknas Panel index variables objekti indeks ja aja indeks. Edasi nupuga Forward. Viimases aknas Confirm dataset structure kontrollida, kas objektide ja ajaperioodide arvud on õiged. Kui kõik on õige, valida Apply. Kui midagi läks valesti, siis nuppudega Back saab liikuda tagasi.