Õigete prognooside arv ja osakaal

Binaarse sõltuva tunnuse väärtuste prognoosimiseks arvutatakse mudelist valimi iga elemendi jaoks väärtuse "1" tõenäosus P. Kui
P < 0,5, on prognoositud väärtuseks "0";
P > 0,5, on prognoositud väärtuseks "1".

Valimi elementide prognoositud väärtusi võrreldakse tegelike väärtustega. Aruandes kuvatakse kõigi õigesti prognoositud väärtuste arv ja nende osakaal valimi mahust. Viimast võib kasutada mudeli headuse hindamiseks ja selle suhte nimetuseks on count R2:

$$\text{count}\; R^2= \frac {\text{õigete prognooside arv}} {\text{vaatluste koguarv}}.$$

Õigesti ja valesti prognoositud väärtuste "0" ning "1" arv eraldi on toodud tabelis Actual, Predicted.