F-testi olulisuse tõenäosus

Kasutatakse mudeli statistilise olulisuse testimiseks, kus nullhüpoteesiks on, et kõikide tunnuste kordajad on nullid: \(H_0:\;\beta_1=0,\,\beta_2=0,\,...\). Sisukas hüpotees on, et vähemalt ühe tunnuse kordaja on nullist erinev. Nullhüpotees tähendab, et sõltuva tunnuse keskväärtus on konstantne (ei sõltu regressoritest) ning võrdub mudeli vabaliikmega. F-statistikule vastavat olulisuse tõenäosust p võrreldakse olulisuse nivooga α, mis tavaliselt on 0,05.