McFaddeni determinatsioonikordaja

Tavalise determinatsioonikordaja kasutamine binaarse muutuja korral ei ole otstarbekas. McFaddeni determinatsioonikordaja (McFadden R2) ehk tõepära indeks (likelihood ratio index)$$R_{MF}^2 = 1- \frac {\ln L} {\ln L_0},$$kus \(L\) on tõepärafunktsiooni väärtus tegeliku mudeli korral ja \(L_0\) tõepärafunktsiooni väärtus ainult konstanti sisaldava mudeli korral.

\(R_{MF}^2=0\) väärtus võib olla 0 ja 1 vahel. Kui kõik mudeli kordajad peale vabaliikme on nullid, siis \(R_{MF}^2=0\), sest \(\ln L =\ln L_0\). Kui mudel prognoosib perfektselt kõikide vaatluste väärtusi, siis \(L=1\) ja \(R_{MF}^2=1\). McFaddeni determinatsioonikordajal ei ole head sisulist tõlgendust nagu tavalisel determinatsioonikordajal vähimruutude meetodi kasutamisel. Kuid seda saab kasutada mudelite kirjeldusvõime hindamisel ja võrdlemisel.