Korrigeeritud McFaddeni determinatsioonikordaja

Nii nagu tavalist hariliku vähimruutude meetodi korral kasutatavat determanatsioonikordajat korrigeeritakse mudelis olevate regressorite arvuga,on olemas ka korrrigeeritud McFaddeni determinatsioonikordaja (Adjusted McFadden's R2) $$R_{MFa}^2 = 1- \frac {\ln L -k} {\ln L_0},$$kus \(L\) on tõepärafunktsiooni väärtus tegeliku mudeli korral, \(L_0\) tõepärafunktsiooni väärtus ainult konstanti sisaldava mudeli korral ja\(k\) mudeli parameetrite arv (koos konstandiga).

Nii nagu tavalise OLS korral, ka korrigeeritud McFaddeni determinatsioonikordaja suurem väärtus viitab paremale mudelile. Erinevalt tavalisest McFaddeni determinatsioonikordajast ei suurene korrigeeritud determinatsioonikordaja regressorite lisamisel alati, sest arvestab lugejas ka regressorite arvu.