Waldi test regressorite olulisuse kohta

Juhuslike efektidega (RE) mudeli korral testitakse regressorite statistilist olulisust Waldi testiga. Nullhüpoteesiks on, et regressorid ei ole statistiliselt olulised. Kui nullhüpotees on ümber lükatud (\(p< \alpha\)), on regressorid statistiliselt olulised.

Waldi test põhineb regressoreid sisaldava mudeli logaritmilisel tõepäral ja teststatistik allub \(\chi^2\)-jaotusele.