Variatsioonikordaja

Variatsioonikordaja (Coefficient of Variation) on valimi standardhälbe \(s\) ja aritmeetilise keskmise \(\bar x\) suhe $$V= \frac {s}{\bar x}.$$Variatsioonikordaja näitab, kui suure osa moodustab standardhälve aritmeetilisest keskmisest ning esitatakse kas kümnendmurruna või protsendina. Kuna variatsioonikordaja on ühikuta suhtarv, sobib see erinevates ühikutes mõõdetud tunnuste hajumise võrdlemiseks. Ka samades ühikutes mõõdetud tunnuste hajumise võrdlemiseks tuleb kasutada variatsioonikordajat, kui tunnuste aritmeetilised keskmised on väga erinevad.