Vabalt kasutatav ökonomeetriapakett Gretl

Programmi kodulehekülg https://gretl.sourceforge.net

Kirjeldav statistika

Ühe või mitme tunnuse kirjeldava statistika näitajate leidmiseks valida põhimenüüst
View->Summary statistics

Avanevas aknas paigutada rohelise noole abil paremasse kasti tunnus või tunnused, mille kirjeldava statistika näitajatega soovitakse tutvuda. Seejärel valida OK. Avanevas aknas saab valida, kas näidatakse kõiki kirjeldava statistika suurusi (Show full statistics) või ainult peamisi (Show main statistics). Viimasel juhul kuvatakse vaid aritmeetiline keskmine, miinimum, maksimum, standardhälve ning puuduvate vaatluste arv.


Kõik kuvatavad kirjeldava statistika suurused on järgmised:
 • Mean - aritmeetiline keskmine;
 • Median - mediaan;
 • Minimum - minimaalne väärtus;
 • Maximum - maksimaalne väärtus;
 • Standard deviation - valimi standardhälve;
 • C.V. - variatsioonikordaja (Coefficient of Variation) on valimi standardhälbe ja aritmeetilise keskmise suhe;
 • Skewness - asümmeetriakordaja. Positiivse asümmeetria korral on jaotuse saba paremal (arvtelje positiivses suunas), negatiivse jaotuse korral on saba vasakul. Sümmeetrilise jaotuse korral on asümmeetrikordaja 0.
 • Ex. kurtosis - püstakuse kordaja. Positiivne, kui jaotus on normaaljaotusest püstakam, ja negatiivne, kui jaotus on normaaljaotusest lamedam. Normaaljaotuse korral 0.
 • 5% percentile - 5% protsentiil (5% väärtustest on sellest väiksemad);
 • 95% percentile - 95% protsentiil (95% väärtustest on sellest väiksemad);
 • Interquartile range - kvartiilhaare (kolmanda ja esimese kvartiili vahe);
 • Missing obs. - puuduvate väärtuste arv.

Kirjeldavat statistikat saab vaadata ka, kasutades tunnuse nime peal hiire parempoolse klahvi abil avatavat hüpikmenüüd, valides Summary statistics. Mitme tunnuse kirjeldava statistika vaatamiseks valida enne vastavad tunnused välja.