Vabalt kasutatav ökonomeetriapakett Gretl

Programmi kodulehekülg https://gretl.sourceforge.net

Hüpoteeside testimine: Tools->Test statistic calculator

Test statistic calculator võimaldab arvutada mitmete testide teststatistikuid ja olulisuse tõenäosusi. Kõikide testide korral on võimalik kasutada kas valimi(te) põhjal leitud suurusi või leitakse valimi(te) näitajad andmekogumist.
  • mean - kogumi keskväärtuse testimine, üks valim;
  • variance - kogumi dispersiooni testimine, üks valim;
  • proportion - osakaalu testimine kogumis, üks valim;
  • 2 means - keskväärtuste võrdlemine, kaks sõltumatut valimit;
  • 2 variances - dispersioonide võrdlemine, kaks valimit;
  • 2 proportions - osakaalude võrdlemine, kaks valimit.