Statistika õpiku parandatud versiooni (ilmumisaasta 2020) vigade parandus

Aastal 2017 ilmunud esimese versiooni vigade parandus.

Punasega on märgitud parandatud arvud ja sõnad.


Lk 38 ülesande A.1.2 osas 5 peab olema

(b) 15 sagedusklassi, klasside laius 25,...Lk 107 joonise 3.13 all joonise osa c) selgitus peab olema

c) parempoolse asümmeetriaga ja püstakas, saba on paremal ning õhuke: ekstreemsed väärtused on paremal ja neid on vähe

Lk 187 näide 5.15 viimane valem statistilise tõenäosuse leidmiseks peab olema

$$ p_i ^*=\frac{f_i}{\color{red}{140}} $$

Lk 219 ülesande 5.12 küsimused peavad olema

1. Kui suur on hotellipidaja oodatav kasum, kui ta väljastab kolm broneeringut?
2. Mitu broneeringut tuleks väljastada, et oodatav kasum oleks maksimaalne?

Lk 223 ülesande 5.28 viimane lause peab olema

Leida ülesandes 5.12 kirjeldatud hotellipidaja oodatav kasum, kui ta väljastab 3, 4 või 5 broneeringut.

Lk 269 näites 6.10 toodud arvutus vastusevariandi 1 jaoks peab olema

$$ \Delta p_1 = \sqrt {6,6349} \cdot \sqrt{\frac{0,0305 (1- 0,0305) }{\color{red}{9080}} } \approx 0,0046 $$

Lk 313 esimene lõik teine lause peab olema

Jooniselt 7.11 näeme, et kui p < α, siis teststatistiku empiiriline väärtus ze on nullist kaugemal kui kriitiline väärtus zkr ja tuleb vastu võtta sisukas hüpotees (vasakul). Kui aga p > α, siis empiiriline väärtus ze on nullile lähemal kui kriitiline väärtus ja võtame vastu nullhüpoteesi (paremal).Lk 348 valem peale punast kasti peab olema

$$ \nu = \color{red}{k}-r-1 = 8-1-1=6 $$

Lk 353 tabeli 7.10 viimasel real KOKKU meeste arv peab olema 60:

  mehed naised KOKKU
meeldib 12,4 18,6 31
neutraalne 29,6 44,4 74
ei meeldi 18,0 27,0 45
KOKKU 60 90 150


Lk 465 näite 9.14 esimese lause algus peab olema

Tabelis on toodud 7 riigi peaministri nimed...Lk 663 tabel ÜV.5 ülesande A.3.13 vastus peab olema

  LHV S Nordea A SEB Swedbank K2
Variatsioonamplituud 8,09 23,49 14,68 13,19
Astak 4 1 2 3
Kvartiilhaare 5,04 9,23 4,75 5,59
Astak 3 1 4 2
Standardhälve 2,68 6,02 3,32 3,48
Astak 4 1 3 2
Variatsioonikordaja 0,803 0,616 0,925 0,777
Astak 2 4 1 3
Astakute summa 13 7 10 10


Lk 664 ülesande 5.3 3. osa vastus

0,42Lk 665 ülesande 5.9 vastus.

Oodatav kasum on 41 eurot päevas.Lk 683 ülesande A.9.8 osa 4 vastus peab olema

4.a) 0,239 €/km; b) 0,599 €/km; c) 0,153 €/km.