Vabalt kasutatav ökonomeetriapakett Gretl

Programmi kodulehekülg https://gretl.sourceforge.net

Uue tunnuse genereerimine arvutusvalemi abil

Põhimenüüst
Add -> Define new variable

Aknasse "gretl: add var" tuleb kirjutada arvutusvalem kujul
<uue tunnuse nimi>=<valem>

Näiteks kui uus tunnus Z on olemasolevate tunnuste Y ja X jagatis, siis


Nagu aknas on öeldud, võib sinna sisestada ka lihtsalt uu tunnuse nime. Siis avaneb aken, kus saan andmed sisestada käsitsi.

Allpool mõningaid näiteid.
Kasutatavate funktsioonide täielik loetelu on toodud Gretli abimaterjalis Help -> Function references

korrutamine arvulise konstandiga Z=0,2*X
ruutu võtmine Z=X^2
ruutjuur Z=sqrt(X)
naturaallogaritm Z=log(X)
Sobib ka Z=ln(X)
kümnendlogaritm Z=log10(X)
arv e astmel X Z=exp(X)
kasutatakse sama tunnuse 1. järku viitaegasid Z=4+0,5*Z(-1)
näide mitme tunnuse kasutamisest Z=1/X+sqrt(Y)
Z=1, kui X>10, vastasel juhul Z=0 Z=(X>10)
Z=1, kui 10<X<20, vastasel juhul Z=0 Z=(X>10)&&(X<20 )
uue tunnuse väärtus kõikidel vaatlustel 0 series Z=0
Kui käsk series ära jätta, luuakse skaalar väärtusega 0